กฏการใช้งานห้องแชท
  • ห้ามใช้คำยาบ, คำไม่สุภาพ, คำพูดดูหมิ่น หรือก่อให้เกิดความแตกแยก
  • ไม่อนุญาติให้ตั้งชื่อด้วย URL, E-mail, เบอร์โทรศํพท์, คำไม่สุภาพ
  • ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
  • ห้ามใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
  • การเผยแพร่ภาพโป๊ = ติดคุก 5 ปี

ฟรีระบบห้องแชท คลิกที่นี่ โดยคนไทย